Smernica o stavebných výrobkoch bola 1. júla 2013 záväzne nahradená novým nariadením o stavebných výrobkoch. Vzhľadom na svoju právnu formu sa nariadenie o stavebných výrobkoch uplatňuje rovnako vo všetkých členských štátoch. Ich zavedením sa označenie CE jednotne upravilo v celej EÚ. Predtým platné vnútroštátne predpisy boli zrušené. Označenie CE je teda záväzné aj vo všetkých členských štátoch.

Vyhlásenie o parametroch nahrádza staré vyhlásenie o zhode. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že vyhlásenie o parametroch sa musí vytvoriť nielen pre konkrétne typy výrobkov, ale pre každý jednotlivý výrobok, čo vedie k zvýšenému úsiliu výrobcu. Vo WINSLT® je integrované vytvorenie vyhlásenia o parametroch. Po vykonaní výpočtu vo WINSLT® je možné vytlačiť príslušné vyhlásenie o parametroch. Technické hodnoty z výpočtu sa prenesú do vyhlásenia o parametroch.